อัศจรรย์แห่งชีวิต

ปีการศึกษา 2557 Quarter 1 เร่ื่องอัศจรรย์แห่งชีวิต
คำถามหลัก ร่างกายของเรามีโครงสร้างและระบบการทำงานอย่างไร


เป้าหมาย

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย

2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้

3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week3

                             เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการปฏิสนธิ,การกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆได้และการถ่านทอดลักษณะทางพันธุกรรม


Week
Input
Process
Output
Outcom
3
19 -23 ..57

โจทย์ :
โจทย์ :
- การปฏิสนธิและ
- การกำเนิดของคน
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม
Key  Questions
- คนเกิดมาจากไหน?                                       - เด็กฝาแฝดเกิดขึ้นได้อย่างไร?                                           - ทำไมบางคนเกิดมาถึงมีอวัยวะไม่ครบ 32 ?
 Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นการกำเนิดของมนุษย์
- การวางแผน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกันFlow Chart : การกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆ
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานในรูปแบบ Flow Chart

ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่าเกี่ยวกับการปฏิสนธิของคน                                      - ครูเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่อง เด็กฝาแฝด,การทำกิ๊บ,การโคลน                                                                             - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เด็กฝาแฝดเกิดขึ้นได้อย่างไร?”
ทำไมเด็กบางคนมีหน้าตาเหมือนพ่อ แม่ บางคนไม่เหมือนพ่อ แม่ ?”
ทำไมบางคนผมตรง บางคนผมหยักศก?”
ทำไมบางคนผิวขาว บางคนผิวดำ?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟัง
ชง
- นักเรียนดูวีดีโอ    เรื่องกว่าจะมาเป็นคน   
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้ดู
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆ (ธรรมชาติ,  การทำกิ๊บ,โคลนนิ่ง ฯลฯ)
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่ศึกษาในสมุดบันทึก- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการนำเสนอเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบ Flow Chart    
     เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาข้อมูลและนำเสนองานของกลุ่มต่างๆในรูปแบบ Mind Mapping
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์                     


- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟังและดู
- การตอบคำถาม
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- แผ่นภาพ Flow Chart การเกิดของคนในรูปแบบต่างๆ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์   
ความรู้ :
เข้าใจการกำเนิดของคนในรูปแบบต่างๆ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะการคิด
- การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้รูปแบบต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
- การคิดวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆที่แสดงถึงความเข้าใจ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำแผ่นภาพ Flow Chart การเกิดของคนในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดของคนในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการแก้ปัญหา
ในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น