อัศจรรย์แห่งชีวิต

ปีการศึกษา 2557 Quarter 1 เร่ื่องอัศจรรย์แห่งชีวิต
คำถามหลัก ร่างกายของเรามีโครงสร้างและระบบการทำงานอย่างไร


เป้าหมาย

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย

2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้

3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week2

                             เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week
Input
Process
Output
Outcom
2
12 - 16 ..57
โจทย์ :
วางแผนการเรียนรู้
Key  Question
 นักเรียนจะวาง แผนการเรียนรู้โครงงานใน Quarter ที่1อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : การทำปฏิทินการเรียนรู้ หน่วยเรียนรู้ ที่ 1
Mind  Mapping :ก่อนการเรียนรู้
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ชง
- เล่นเกมใบ้คำศัพท์ร่างกายน่ารู้
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่องร่างกายของเรา
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมและฟังเรื่องเล่า
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่องร่างกายของเรา
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นี้อย่างไร? ”

- การร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมฟังเรื่องเล่าและดูคลิปวีดีโอ
- ปฏิทินการเรียนรู้ ประจำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
- วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม ทำปฏิทินการเรียนรู้
ทักษะการคิด
- การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้

- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- หนังสือเรื่อง เรื่องเล่าจากร่างกายตอนที่ 2
- เกมใบ้คำศัพท์ร่างกายน่ารู้

เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นและลงมือทำปฏิทินการเรียนรู้เกี่ยวกับ หัวเรื่อง:
 “อัศจรรย์แห่งชีวิตประจำ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ใช้
- นักเรียนร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต และเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind  Mapping
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น