อัศจรรย์แห่งชีวิต

ปีการศึกษา 2557 Quarter 1 เร่ื่องอัศจรรย์แห่งชีวิต
คำถามหลัก ร่างกายของเรามีโครงสร้างและระบบการทำงานอย่างไร


เป้าหมาย

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย

2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้

3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week1

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งชีวิต ”
                                  เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcom
1
6 – 9 ..57
โจทย์ :
 เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต”?
- สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
 Brainstoms : - ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต”?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย
ตอน กำเนิดชีวิต
ชง
- เกม ชี้ตามคำสั่ง                                       
- ครูเล่านิทาน เรื่อง ต้นไม้วิเศษ                                        ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ

- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต
- หัวข้อ Topic
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อ Topic
- ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต :
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้

1
6 – 9 ..57
อยากเรียนรู้
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : ชื่อ Topic
 Show and Share :นำเสนอชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร  / สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราอย่างไร ?”
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหัวข้อTopicที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อ Topic

ทักษะการคิด :
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร:
-อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- คารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้

1
6 – 9 ..57
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอนิทานจักรกลของร่างกาย ตอน กำเนิดชีวิต
- นิทาน ต้นไม้วิเศษ                                       
- เกม ชี้ตามคำสั่ง                                       
ใช้
นักเรียนแต่ละคนภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น