อัศจรรย์แห่งชีวิต

ปีการศึกษา 2557 Quarter 1 เร่ื่องอัศจรรย์แห่งชีวิต
คำถามหลัก ร่างกายของเรามีโครงสร้างและระบบการทำงานอย่างไร


เป้าหมาย

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย

2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้

3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

week4


                                                  เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกายได้

Week
Input
Process
Output
Outcom
4                        26 - 30  พ.ค. 57
โจทย์ :
โครงสร้างอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกาย
Key  Questions
- ผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร?
- คนกับสัตว์แตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนจับคู่ชายหญิงสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายของตนเองและเพื่อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร?”
- คนกับสัตว์แตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ชง
- เล่มเกมปริศนาคำทาย อวัยวะน่ารู้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดง
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมต่างๆ
- การศึกษาข้อมูล และจัดกระทำข้อมูล
 - การตอบคำถาม
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- แผ่นภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
- ชาร์ตความรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์  
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกาย
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม
 

 

4                        26 - 30  พ.ค. 57
 อวัยวะของร่างกาย
Wall  Thinking :
- ปฏิทินการเรียนรู้
-  แผ่นภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานรูปแบบชาร์ตความรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- ปริศนาคำทาย อวัยวะน่ารู้
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
 - แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาโครงสร้างของร่างกายทั้งภายในและภายนอก
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนภาพโครงสร้างของร่างกายทั้งภายในและภายนอกลงในกระดาษชาร์ต
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลจากที่ได้ค้นคว้า
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบชาร์ตความรู้และแผนภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิดโครงสร้างอวัยวะภายในและภายนอกของร่างกายทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำแผ่นภาพโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายภายในและภายนอก
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น