อัศจรรย์แห่งชีวิต

ปีการศึกษา 2557 Quarter 1 เร่ื่องอัศจรรย์แห่งชีวิต
คำถามหลัก ร่างกายของเรามีโครงสร้างและระบบการทำงานอย่างไร


เป้าหมาย

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆทั้งภายนอก ภายในร่างกาย

2. สามารถออกแบบวิถีชีวิตการกิน การอยู่และการดูแลสุขภาพได้

3. สามารถวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความหมาย

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

mindmap


ภูมิหลังของปัญหา : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เป็นวัยที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างภายนอกและระบบต่าง ๆใน ร่างกาย ทำให้เด็กสับสนปรับตัวไม่ค่อยได้ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการดำรงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของครอบครัวและสังคม  การดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอและขาดวามสมดุล สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดการดูแลใส่ใจและควบคุมป้องกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย จนเกิดความเครียด และหาทางออกโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา  และยาเสพติดต่าง ๆ  ทำให้มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสำคัญทำให้เกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรังระบาดไปทั่วโลกและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างการทำงานของระบบต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกร่างกายและใช้ชีวิตทั้งเรื่องการกิน การอยู่และดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองได้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ปฎิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้